8.11 -e 选项

GMT命令在读入数据时默认会处理读入的所有数据记录。-e 选项的作用是筛选或排除匹配某个字符串或者正则表达式的数据记录。

-e 选项的用法有两种:

 1. 匹配某个字符串:-e[~]"<pattern>"
 2. 匹配某个正则表达式:-e[~]/<regexp>/[i]

在匹配字符串或正则表达式前加上 ~ 表示取反,即排除匹配字符串或正则表达式的数据记录。如果数据记录中本身就包括字符 ~,则需要使用 \~ 对其进行转义。对于匹配正则表达式而言,还可以加上 i 表示忽略大小写。

以一个常见的应用场景举例。假如文件 input.dat 中有一堆数据点,每个数据都对应某个分类,文件内容如下:

1 1 type1
2 2 type1
3 3 type1
4 4 type2
5 5 type2
6 6 type2
7 7 type3
8 8 type10
9 9 type10
10 10 null

可以使用 -e 选项筛选出自己需要的数据记录。

筛选出所有匹配 type 的记录:

$ gmt select input.dat -e'type'
1  1    type1
2  2    type1
3  3    type1
4  4    type2
5  5    type2
6  6    type2
7  7    type3
8  8    type10
9  9    type10

排除所有匹配 null 的记录:

$ gmt select input.dat -e~'null'
1  1    type1
2  2    type1
3  3    type1
4  4    type2
5  5    type2
6  6    type2
7  7    type3
8  8    type10
9  9    type10

筛选所有匹配 type2 的记录:

$ gmt select input.dat -e'type2'
4  4    type2
5  5    type2
6  6    type2

筛选所有匹配 type1 的记录:

# 错误写法,因为 type1 也包含在字符串 type10 中
$ gmt select input.dat -e'type1'
1  1    type1
2  2    type1
3  3    type1
8  8    type10
9  9    type10

# 正确写法
# 此处使用了正则表达式,\ ``$`` 表示行末匹配
$ gmt select input.dat -e/type1$/
1  1    type1
2  2    type1
3  3    type1

正则表达式的具体用法不在本手册的范围之内,用户请自行搜索“正则表示式”。